مشتریان ما - شرکت تکتا صنعت داتیس

این شرکت از ابتدای تاسیس خود حضور و رضایت مشتریان گرامی را به عنوان اصلی ترین سرمایه خود بشمار برده و در ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر آن میکوشد ، بدین منظور با ایجاد فایل جداگانه جهت هر مشتری و ثبت و پیگیری منظم درخواست مشتریان محترم در حفظ و ارتقاء کیفی خدمات میکوشد.

لیست مشتریان این مجموعه بیانگر این نکته است که شرکت تکتا صنعت داتیس به اعتقاد ما فروش  پایان یک معامله نیست بلکه آغاز تعهد ما به مشتریان گرامی میباشد .

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید